Bağımsız Denetim

Home / Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade etmektedir.
 

6102 sayılı Kanun, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca denetime tabi tutulan konularda Şirketimizin sunduğu  bağımsız denetim hizmetleri;

  • Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS-TFRS) kapsamında hazırlanan mali tabloların Türkiye Denetim Standartları uyarınca bağımsız denetim ve raporlaması,

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun belirlediği limitler kapsamına giren şirketlerin finansal tablolarının bağımsız denetimi

  • Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı ( BOBİ FRS )  kapsamında hazırlanan mali tabloların Türkiye Denetim Standartları uyarınca Bağımsız Denetim ve Raporlanması

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), bağımsız denetime tâbi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan işletmelerin finansal tablolarının bağımsız denetimi